Bắt kẻ trốn thi hành án “giao cấu với người vị thành niên” đi làm phục vụ karaoke
Vừa chấp hành xong án, tiếp tục đi trộm