Bắn chết bạn đi săn vì nhầm tưởng thú rừng trong bụi cây