'Thỏa thuận Brexit về cơ bản đã chết'
Người Anh hết muốn rời EU?