Vết thời gian - Kỳ 8: Những cây đại thụ giữa Sài Gòn
Vết thời gian - Kỳ 5: Tháp cổ Bình Thạnh
Vết thời gian - Kỳ 4: Ngôi nhà của những câu chuyện
Vết thời gian - Kỳ 2: Cổ vật tại Pháp Quang Tự
Độc đáo hoa đất sét bên bờ sông Hương