Cầu Long Kiển đã chính thức thông xe trở lại
Chuẩn bị thông hầm chui Mỹ Thủy