Thủ tướng kiểm tra Trung tâm báo chí
Thủ tướng làm việc tại Liên Hợp Quốc
Gần 24.000 tỉ đồng đầu tư vào Đồng Tháp