Anh có thể đơn phương ngừng Brexit
Anh tăng cường an ninh, giảm mức cảnh báo