Chiến tranh thương mại với Mỹ, châu Âu khó lòng thống nhất
Trung Quốc hạn chế quan chức đi xe sang