Bộ sưu tập độc đáo của “vua” tiền xưa
Nhà sưu tập tiết lộ về nghề buôn tiền ở Sài Gòn