Tiếng trống nhắc học bài ban đêm
Ăn ngủ không yên vì lo biển nuốt mất nhà
Hàng trăm công nhân may đồng loạt nghỉ việc đòi lương