Mỹ sẽ đóng cửa văn phòng Tổ chức giải phóng Palestine