Nhiều ban ngành động viên lực lượng chiến sĩ tại các chốt dịch Covid-19