Đình Trọng trở lại U.23 Việt Nam sau khi trị thương tại Hàn Quốc