Bão số 16: Khắp nơi khẩn cấp di tản
Giải cứu mai trước cơn bão lớn