Việt Hương nói gì về chuyện “truyền thông bẩn” cho phim?