Rời LIME, Liz Kim Cương: 'Em may mắn khi gặp anh Trịnh Thăng Bình'