CEO Microsoft: 'Chưa có phân biệt cách dùng đúng, sai công nghệ nhận dạng khuôn mặt'
Khi trí tuệ nhân tạo có gương mặt người
Xác minh nhân thân bằng trí tuệ nhân tạo