Trung tâm dạy nghề hơn 9 tỉ đồng thành nơi phơi lông vịt