Vết thời gian - Kỳ 6: Lăng mộ Bình Tây Đại Nguyên Soái