Denis Đặng thừa nhận rung động trước Nguyễn Trần Trung Quân
Cổ tích cô giáo chỉ cao sáu tấc rưỡi