Sarajevo thua U.19 Việt Nam nhưng vẫn tự tin trước U.21 tuyển chọn