Quảng Ninh khánh thành 3 công trình giao thông 1 tỉ USD