Viết bậy, vẽ bậy tiếp tục tàn phá tác phẩm nghệ thuật đường phố Đà Nẵng