Hơn 600 người lội nước bẩn khơi thông dòng kênh ô nhiễm
Hơn 500 cán bộ xắn tay áo dọn vệ sinh phục vụ APEC