Vụ ăn vạ đòi vé: Công văn khẩn nhờ cơ quan chức năng can thiệp