Thành lập văn phòng trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế