Đã hút 173m3 dầu trong tàu Vietsun Integrity bị chìm ở Cần Giờ