Thấy gia cảnh tên trộm khó khăn, người mất của không đòi 540 triệu đồng