Trộm cạy cửa, vét sạch tiệm internet trong đêm
Băng trộm chỉ mất 4 phút để bẻ khóa, trộm xe máy nhà dân