Ông Vũ Trọng Lương nhận nhiều tin nhắn số báo danh trước khi sửa điểm
Điểm thi ở Hà Giang đã bị “phù phép” như thế nào?