Huỳnh Lập không kiểm soát cảm xúc khi đóng cùng Nam Thư