Phạm Hương tham gia chiến dịch "Nói không với ngà voi“
Phạm Hương và Lệ Hằng sang Kenya chống săn voi