Xóa cầu tạm tại xã Hậu Mỹ Trinh, Cái Bè, Tiền Giang