Nông dân chưa học xong lớp 3 tự chế xe 4 bánh mui trần