Luật sư nói về vụ Trang Trần chửi nghệ sĩ Xuân Hương