Phe cánh nào đang giành giật Syria?
Quân đội Syria phá đường hầm của phiến quân