Ngon TV đạt nút bạc, Bảo Bảo tăng lên bao nhiêu kí lô?