Cần đẩy mạnh truyền thông để tạo sự đồng thuận cho người dân cùng chia sẻ,  rõ ràng thông tin về ngành điện