/// Ảnh: Phan Thương

Phải sòng phẳng với dân

0
Hy vọng bên bị thiệt hại và bên gây thiệt hại có thể ngồi lại hòa giải, thương lượng để đưa ra một con số phù hợp.