Những việc đáng sợ như thế vẫn tiếp diễn!

Những việc đáng sợ như thế vẫn tiếp diễn!

17:32 04/03/2022 3

Tôi đi ra ngoài đường và bắt gặp đúng giờ tan trường của học sinh. Phụ huynh ào tới chở con về trên xe máy. Việc đáng sợ là nhiều người kẹp 3, 4, không đội mũ (nón) bảo hiểm cho các con và chính mình!