xa vinh loc

Đường mới ở xã Vĩnh Lộc B: Thêm nguồn vui xuân mới

Đường mới ở xã Vĩnh Lộc B: Thêm nguồn vui xuân mới

1
'Chúng tôi đến từng nhà vận động người dân hiến đất mở rộng đường. Mỗi người dăm ba triệu đồng, chủ các cơ sở, các mạnh thường quân ủng hộ cả trăm triệu đồng. Có người hiến tặng hơn 300 m2 đất'.
/form>