BMW 7-Series là mẫu xe mức khấu hao cao nhất, đồng thời nhanh rớt giá nhất sau 1 năm sử dụng