BMW 7-Series về Việt Nam sớm ‘chào’ khách VIP
BWM 7-series 2016 nhẹ hơn, cao cấp hơn