Hơn 30% ô tô ở Việt Nam dính lỗi điện tử
350 ô tô được ‘chẩn bệnh’ tại Car Care Day 2014