Ngành dịch vụ ô tô đang thiếu nguồn nhân lực chất lượng