Doanh số bán xe tháng 12.2018 tại Việt Nam tiếp tục tăng