Xe cảnh sát... múa cột
Chơi sang ai bằng cảnh sát Dubai?