Toyota Vios có thêm phiên bản thể thao GT Bodykits ở Thái Lan