Bảo vệ lịch sử Đảng

Bảo vệ lịch sử Đảng

06:08 17/03/2022 0

Chủ tịch Hồ Chí Minh đánh giá “lịch sử Đảng là pho lịch sử bằng vàng”. Bởi vậy, bảo vệ lịch sử Đảng cũng như bảo vệ báu vật, tài sản của quốc gia, chính là thiết thực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.