Theo đó, các cơ sở giáo dục, đào tạo chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch giảng dạy, biên soạn giáo án, tổ chức giảng dạy, kiểm tra, đánh giá và tổ chức các hoạt động ngoại khóa phù hợp với đặc điểm của trường.

Phạm Anh

Bình luận